0 instellingen geselecteerd

onderhandse schenkingsovereenkomst

Periodieke schenkingen mogen in 2014 bij onderhandse schenkingsovereenkomst

Periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn onder de huidige wetgeving fiscaal aftrekbaar indien zij bij notariële akte zijn vastgelegd en voor een looptijd van ten minste vijf jaar (maar eindigend uiterlijk bij overlijden) zijn aangegaan. De staatssecretaris van Financien is voornemens om per 1 januari 2014 om naast de notariele akte ook periodieke giften die via een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en ontvangende partij wordt vastgelegd fiscaal aftrekbaar te maken. 


model-schenkingsovereenkomst

De Belastingdienst zal hiertoe een eenvoudige model-schenkingsovereenkomst als downloadbaar bestand ter beschikking stellen op www.belastingdienst.nl. De gever kan dit bestand downloaden en vervolgens invullen met enkele kerngegevens betreffende de gift en de begiftigde instelling of de vereniging. Het aldus ingevulde formulier wordt door de instelling of vereniging op onderdelen aangevuld, onder meer met een transactienummer. De instelling of vereniging stuurt na het invullen van haar onderdelen de overeenkomst terug aan de gever en bewaart een afschrift in haar administratie. Ook de gever bewaart de overeenkomst in zijn administratie. Beide exemplaren moeten kunnen worden overgelegd indien de Belastingdienst daarom vraagt. De aldus via een schenkingsovereenkomst gedane periodieke gift moet om aftrekbaar te zijn, gedurende haar looptijd jaarlijks worden verantwoord in de aangifte inkomensheffing van de gever. Daartoe zullen het belastingaangifteprogramma en het aangifteformulier met een specifiek RSIN veld worden uitgebreid. Een donateur zal bij een beroep op de giftenaftrek in de aangifte het RSIN van de ANBI vermelden. Het RSIN wordt daarom ook op de ANBI-lijst van de Belastingdienst opgenomen. 

Bij Schenkservice is het RSIN reeds vermeld in de schenkingsovereenkomst. Uiteraard zullen wij de plannen van de staatssecratis op de voet volgen en zorgen dat er ook in 2014 aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.