0 instellingen geselecteerd

Geefwet

Geefwet

In het belastingplan 2012 is de Geefwet geintroduceerd. In een flink aantal fiscale wetten zijn faciliteiten ten behoeve van de goededoelensector opgenomen. Dit samenstel van faciliteiten wordt ook wel de Geefwet genoemd.

Een aantal van die faciliteiten is er in het bijzonder op gericht het geven aan goede doelen te bevorderen. Hierbij kan worden gedacht aan de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en de vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor verkrijgingen door of van goede doelen instellingen. De faciliteiten zijn voor een belangrijk deel gekoppeld aan het hebben van de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de verkrijgende of uitdelende instelling. Instellingen kunnen door de Belastingdienst als ANBI worden aangemerkt als zij aan een aantal voorwaarden voldoen.

De eerste fiscale maatregel onder de noemer Geefwet is dat de uitoefening van commerciele activiteiten in beginsel niet langer in de weg staat aan het verkrijgen of behouden van de ANBI-status;
De tweede fiscale maatregel betreft een verruiming giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting.
De derde maatregel is een stimulering van cultureel ondernemerschap door de winstdrempel waarboven vennootschapbelasting verschuldigd is te verhogen.
Verdere maatregelen zijn codificatie voorwaarden vrijwilligersvergoedingen, verruiming vrijwillersregeling loonbelasting, introductie negatieve giftenaftrek, multiplier giftenaftrek en aanpassing aftrek uitgaven monumentenpanden (beperking).

Lees hier meer over het wetsvoorstel Geefwet>>>