0 instellingen geselecteerd

Algemeen nut beogende instelling

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Schenkservice dient het goede doel aangemerkt te zijn als algemeen nut beogende instelling. Hieronder worden de eisen weergegeven en toegelicht.

Eisen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

90% eis

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen kunnen niet als ANBI aangemerkt worden.

Uit de regelgeving, zoals de statuten, van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Er mag bij de instelling dus geen sprake zijn van een winststreven omwille van die winst zelf. Eventueel behaalde winsten dienen aangewend te worden voor de doelstellingen van de instelling.

Gescheiden vermogen

Uit de regelgeving van de instelling en de feiten blijkt dat noch een natuurlijk persoon, noch een rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de instelling als ware het zijn eigen vermogen. Concreet betekent dit dat geen van de bestuursleden van de instelling een meerderheid van de zeggenschap mag hebben. Bij de beoordeling of feitelijk sprake is van beschikken over vermogen als ware sprake van eigen vermogen, kan de aanwezigheid van familierelaties voor de Belastingdienst een indicatie zijn voor nader onderzoek.

Beperkt eigen vermogen

De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald. Een ANBI dient haar vermogen niet alleen rechtmatig te besteden, dat wil zeggen conform de statutaire doelstelling, maar moet ook feitelijk overgaan tot besteding van de bestemde gelden voor die doelstelling.

Geen beloning voor bestuurders

De bestuursleden van de instelling mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Vacatiegeld is in ieder geval niet bovenmatig als dit niet hoger is dan de vergoeding die is opgenomen in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Een hoger vacatiegeld is in uitzonderingsgevallen mogelijk en is dus niet per definitie bovenmatig. Bij de beantwoording van de vraag of een hoger vacatiegeld bovenmatig is, spelen onder andere een rol de aard en omvang van de ANBI en de maatschappelijke positie van het lid van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt. Vergoedingen zijn ongeveer € 200 per vergadering. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen.

Beleidsplan

De instelling beschikt over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de instelling te verrichten werkzaamheden. Dat beleidsplan dient in beginsel inzicht te geven over de wijze waarop de instelling fondsen wil gaan werven. Daarnaast dient er inzicht gegeven worden in de wijze waarop de instelling het vermogen gaat beheren, besteden en uitkeren.

Redelijke kosten

De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de instelling dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling.

Opheffing, uitkering aan algemeen nuttig doel

Uit de regelgeving van de instelling blijkt dat bij opheffing van de instelling een batig liquidatiesaldo moet worden besteed aan een kwalificerende goeddoelinstelling, dan wel op enige andere wijze die het algemeen belang dient.

Integriteitseisen

De ANBI-beschikking wordt geweigerd/ingetrokken als een bestuurder of een (gezichts)bepalend persoon van de instelling, onherroepelijk is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld in de afgelopen vier jaar.

Administratie

De administratie van de instelling dient zodanig te zijn ingericht dat de gestelde eisen controleerbaar zijn door de Belastingdienst. Uit de administratie dient de Belastingdienst te kunnen opmaken:

  • de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur toekomende onkostenvergoedingen en vacantiegelden;
  • de aard en omvang van de kosten die door de instelling zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de goeddoelinstelling, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de goeddoelinstelling;
  • de aard en omvang van de inkomsten van de goeddoelinstelling;
  • de aard en omvang van het vermogen van de goeddoelinstelling.
Publicatieverplichting

 
Een ANBI moet haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maken. De te publiceren voorwaarden zijn opgenomen in een uitvoeringsregeling van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Beschikt u (nog) niet over een internetadres dan kunt u via ANBI.nl tegen betaling een internetadres aanvragen. Kosten bedragen €  35,- per jaar. Uw ANBI aanmelden kan via http://anbi.nl/anbi-aanmelden/ 

Beoordeling Inspecteur

Een verzoek tot aanmerken algemeen nut beogende instelling wordt genomen door de inspecteur. De inspecteur kan in zijn beschikking nadere voorwaarden stellen aan de goeddoelinstelling. De inspecteur kan indien hij of zij van mening is dat de goeddoelinstelling niet meer voldoet aan de gestelde criteria een beschikking afgeven waarbij de instelling, eventueel met terugwerkende kracht, niet meer wordt aanmerkt als algemeen nut beogende instelling. Tegen de beschikkingen van de inspecteur is bezwaar mogelijk.

Wanneer de instelling in het bezit is van een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN), kan zij een aanvraag indienen via het volgende: 


aanvraagformulier_ANBI.pdf

ANBI-aanvraagformulier of een schriftelijk verzoek via:

Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor 's-Hertogenbosch
Postbus 70505
5201 CG 's-Hertogenbosch