0 instellingen geselecteerd

Giften aftrekbaar zonder notariële akte! Vijf tips!

Giften aftrekbaar zonder notariële akte! Vijf tips om een onderhandse schenkingsovereenkomst op stellen!

U kunt vanaf 2014 periodieke giften doen met een onderhandse akte van schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan een vereniging met ten minste 25 leden. U hoeft de gift niet meer vast te leggen in een notariële akte om voor aftrek in aanmerking te komen.
In 2014 kunt u uiteraard ook bij Schenkservice terecht om een onderhandse schenkingsovereenkomst op te laten stellen. Deze is voor u als donateur gratis. Wilt u liever zelf de overeenkomst opstellen? Hieronder vijf tips waarmee u schenkingsovereenkomst kan opstellen die voldoet aan de wettelijke eisen zodat u recht houdt op giftenaftrek.


Tip 1. Controleer de ANBI-status

Giften zijn slechts aftrekbaar als zij gedaan zijn aan een door de Belastingdienst aangemerkte ANBI. Via www.anbi.nl of via het register van de Belastingdienst kunt u achterhalen of de instelling waaraan u wilt schenken in het bezit is van een ANBI-beschikking. Tevens kunt u het RSIN (sofinummer voor rechtspersonen) noteren. Dit nummer moet vermeld worden in de schenkingsovereenkomst. Dit nummer dient u later ook te verwerken in uw aangifte inkomstenbelasting. Raadpleeg direct het gratis gedeelte van de KvK voor de juiste naam en adresgegevens van de instelling.


Tip 2. Zorg dat u vaste en gelijkmatige termijnen overeenkomt

Voor de wet zijn periodieke giften, giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden, aan instellingen of verenigingen. Van belang is dat niet tussentijds de hoogte van de uitkeringen kunt beïnvloeden. Geef duidelijk voor wanneer de termijnen uiterlijk moeten vervallen/betaalt moeten zijn. Bijvoorbeeld voor 31 december van ieder jaar. De schenking moet eindigen bij overlijden. Dit hoeft niet het overlijden van de schenker of zijn of haar partner te zijn. In bijna alle gevallen wordt hier wel voor gekozen om te voorkomen dat erfgenamen worden opgezadeld met schenkingsverplichtingen.

Tip 3. Minimaal vijf jaar, jaarlijks uitkeren en schriftelijk vastleggen

Periodieke giften worden in aanmerking genomen indien zij berusten op een bij schriftelijke overeenkomst of notariële akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. Van belang is dat u niet een periode overeenkomt die korter kan zijn dan vijf jaar (behoudens overlijden). U mag een overeenkomst aangaan voor onbepaalde tijd en deze na ommekomst van de vijf verplichte jaren pas kunnen opzeggen. De wet schrijft niet voor dat het moet gaan om kalenderjaren maar aangezien de belastingheffing per kalenderjaar gaat, is het verstandig en praktisch om kalenderjaren aan te houden. Geef duidelijk aan wat het ingangsjaar is en wat het laatste jaar is van de schenkingsovereenkomst. Schenkt u voor onbepaalde tijd? Geef dan aan wat de minimaal verplichte vijf jaar zijn.

Uit de rechtspraak blijkt dat u voldoet aan vijf vaste en gelijkmatige uitkeringen als u in vijf kalenderjaren schenkt. Hierbij mag de eerste termijn als correctietermijn gebruikt worden. Hierdoor kunt u in 3 jaar en 2 dagen schenken: 31 december 2013, 1 januari van 2014, 2015, 2016 en 2017.


Tip 4. Geef uw betalingsvoorkeur aan

Geef bij de door u opgestelde overeenkomst aan wat uw betalingsvoorkeur is (incasso per maand/jaar of zelf overmaken). Let op! De Belastingdienst beoordeelt uw giften op het moment van uitkering/betaling. Hierbij is het van belang dat u de betalingen een gevolg zijn van de verplichting die u bent aangegaan. Met andere woorden betaalt u voor dat u de overeenkomst bent aangegaan het overeengekomen jaarbedrag dan was er op dat moment geen verplichting en is de uitkering aan te merken als gewone gift. Doordat u vervolgens de schenkingsovereenkomst tekent en denkt al betaalt te hebben, zorgt u ervoor dat u geen vijf vaste en gelijkmatige uitkeringen heeft waardoor de overige uitkeringen ook niet meer kwalificeren als periodieke giften.


Tip 5. Beëindigingsgronden schenkingsovereenkomst

De schenkingsovereenkomst moet afhankelijk zijn van een leven van een persoon. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de schenkingsovereenkomst mag eindigen zonder fiscale gevolgen als:
- Schenker arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos raakt;
- De ANBI zijn ANBI-status verliest of failliet gaat.
Alles wat u verder zelf bedenkt als tussentijdse beëindigingsgrond is niet toegestaan en heeft tot gevolg dat u uw fiscaal voordeel moet terugbetalen.

Conclusie

Al met al zijn er toch een aantal bepalingen waarmee u rekening moet houden bij het opstellen van een schenkingsovereenkomst. Daarnaast moet u zich ook houden aan de bepalingen in de schenkingsovereenkomst. Stuur de door u opgestelde en getekende overeenkomst in tweevoud met een kopie van uw legitimatiebewijs naar de instelling waaraan u wilt schenken. Vraag of de daartoe bevoegde personen (vaak 2 gezamenlijk handelende bestuurders) de overeenkomst namens de instelling willen tekenen en voorzien van een registratienummer van de instelling en u willen retourneren. Nadat u een getekend exemplaar heeft ontvangen van de instelling kunnen de partijen overgaan tot het uitvoeren van de schenkingsovereenkomst (lees: u betaalt of de instelling incasseert). Bewaar het getekende exemplaar bij uw belastingadministratie.

Uiteraard kunt u zelf alle stappen doorlopen om zelf de overeenkomst op te stellen. U kunt ook in 2014 terecht bij Schenkservice. Het aanvragen van een schenkingsovereenkomst is voor als donateur geheel kosteloos omdat de begunstigde instellingen de kosten voor haar rekening neemt mits u het door de instelling opgegeven minimumbedrag van schenking schenkt. Geeft u aan meerdere instellingen dan kunt u deze via Schenkservice opnemen in één overeenkomst als u minimaal € 100, - per goed doel per jaar schenkt. Wij garanderen u dat de schenkingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden zodat u geen zorgen hoeft te maken over de juistheid daarvan. Schenkservice heeft zich gespecialiseerd in afwikkelen van periodieke giften aan ANBI’s. Voor onderhandse en notariële schenkingsovereenkomsten kunt u bij ons terecht. Vraag direct een schenkingsovereenkomst aan>>>