0 instellingen geselecteerd

Informatieblad over het wetsvoorstel Geefwet

Informatieblad over het wetsvoorstel Geefwet. In de Geefwet worden een aantalfiscale maatregelen voorgesteld om het geefgedrag te stimuleren.

1  Inleiding

Nederland kent een rijke traditie van particuliere vrijgevigheid en van filantropie in bredere zin. Deze vrijgevigheid spreidt zich uit over een gevarieerd veld, van kerken en cultuur tot aan ontwikkelingshulp, gezondheidszorg, natuur en wetenschap. Zij blijkt bovendien bijna niet te lijden onder de economische recessie en is in de afgelopen jaren zelfs toegenomen. Staatssecretaris Weekers kondigt in de Geefwet een aantal fiscale maatregelen aan om het geefgedrag nog verder te stimuleren. De beoogde ingangsdatum van deze maatregelen is 1 januari 2012. 

Het gaat om de volgende maatregelen: 
 

2   Meer commerciële activiteiten voor ANBI’s toegestaan

Er zijn in Nederland veel stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor het goede doel. Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel, kan de Belastingdienst zo’n organisatie officieel aanmerken als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze instellingen kunnen daardoor toegang krijgen tot een aantal fiscale faciliteiten. ANBI’s mogen slechts zeer beperkt commerciële activiteiten ontplooien omdat zij daarmee de ANBI status kunnen mislopen of verliezen. Om deze organisaties meer ruimte te geven om eigen inkomsten te genereren worden de mogelijkheden verruimd voor commerciële activiteiten zonder dat dit gevolgen heeft voor de ANBI status. 

3   Stimulering (cultureel) ondernemerschap 


 
•  Verhoging winstdrempel vennootschapsbelasting
 
Stichtingen en verenigingen hebben een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor zover de jaarlijkse winst niet boven de € 7.500 uitkomt. Voorwaarde daarbij is dat het algemeen maatschappelijk of sociaal belang bij deze stichting of vereniging op de voorgrond staat. Deze laatste eis komt te vervallen zodat de winstvrijstelling toegankelijker wordt. De winstdrempel -het bedrag waar de jaarlijkse winst onder of gelijk aan moet blijven om een beroep op de vrijstelling te kunnen doen- wordt verhoogd van € 7.500 naar € 15.000 per jaar. Door deze wijziging zullen onder meer goede doelenorganisaties die in een jaar maximaal € 15.000 winst hebben genoten minder administratieve en financiële lasten hebben.
 
•  Keuzemogelijkheid integrale belastingplicht
 
Het wordt voor ANBI’s die zijn aangemerkt als culturele instelling mogelijk om te kiezen voor integrale belastingplicht in de vennootschapsbelasting.
 
Zo kan een stichting waarin een museum is ondergebracht een vermogen hebben wat gesplitst is in een onbelast niet-ondernemingsgedeelte en een belast ondernemingsgedeelte. Bijvoorbeeld het museum enerzijds en de museumwinkel anderzijds. Wanneer het museum een exploitatietekort heeft en de museumwinkel winst geniet mag dit nu nog niet niet met elkaar verrekend worden. 
 
Door deze nieuwe maatregel krijgen culturele instellingen wel die mogelijkheid, omdat ze kunnen kiezen voor integrale belastingplicht. Daarmee wordt het hele vermogen van de instelling aangemerkt als ondernemingsvermogen en is verrekening tussen het niet-ondernemingsgedeelte en het ondernemingsgedeelte voortaan mogelijk. Verrekening van een exploitatietekort met behaalde winst levert een lagere belastbare winst op. Daarnaast kan de culturele instelling zo eerder gebruik maken van de winstvrijstelling in de vennootschapsbelasting als die winst maximaal € 15.000 op jaarbasis bedraagt.  
 
Het verzoek voor integrale belastingplicht kan gedaan worden bij de inspecteur en wordt door middel van een beschikking verleend. Deze geldt voor een periode van minimaal 10 jaar.  
 
•  Versoepeling herbestedingsreserve
 
Het is mogelijk dat culturele instellingen en andere stichtingen waarbij bijvoorbeeld een sociaal belang op de voorgrond staat, ongewild geconfronteerd worden met belastingheffing. Dit zou zich kunnen voordoen wanneer zij overschotten in het ene jaar behalen, terwijl die geoormerkt zijn voor specifieke investeringen in een volgend jaar. Ter voorkoming hiervan kent de wet de mogelijkheid een herbestedingsreserve te vormen. De voorwaarden waaronder zo’n reserve kan worden gevormd worden versoepeld voor lichamen die een sociaal belang behartigen en de winst voor 70% behalen met behulp van vrijwilligers en voor ANBI’s die zijn aangemerkt als culturele instelling. Zij mogen hun winst voor belastingheffing reserveren in een bestedingsreserve. Deze gereserveerde winsten moeten dan binnen vijf jaar worden besteed. Het toevoegen van (een deel van) de winst aan de bestedingsreserve levert uitstel van de heffing van vennootschapsbelasting op. Wanneer de bestedingsreserve volledig wordt besteedt, kan dit zelfs tot afstelvan belastingheffing leiden.  
 

4   Verruiming giftenaftrek voor ondernemingen in de
vennootschapsbelasting 

 
BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen kunnen giften aan ANBI’s aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Voor de giftenaftrek geldt een niet-aftrekbare drempel van € 227. Alles wat daar boven komt is aftrekbaar maar mag niet meer zijn dan 10% van de behaalde winst.  Om het geefgedrag van bedrijven verder te stimuleren wordt de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting aantrekkelijker gemaakt. De niet-aftrekbare drempel van € 227 komt te vervallen. Ook wordt het toegestane totaalbedrag aan aftrekbare giften hoger. Het totaal aan aftrekbare giften mag in plaats van 10% nu maximaal 50% van de winst bedragen,  maar moet wel onder de € 100.000 blijven.

5    Extra giftenaftrek aan culturele instellingen 

 
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.  Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag  namelijk  1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften.  Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Ook in de vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek  wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften.  Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. Deze aangifte doet men in 2013. 
 

6   Giftenaftrek steunstichting SBBI 

 
Eenmalige giften aan een steunstichting SBBI worden, onder voorwaarden, aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Ook in de vennootschapsbelasting worden giften aan dergelijke stichtingen aftrekbaar. Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht ter ondersteuning van een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) en om geld in te zamelen voor een specifiek doel. Deze specifieke doelen zullen bij ministeriele regeling worden aangewezen. Voorbeelden van SBBI’s zijn muziekverenigingen, sportverenigingen, buurthuizen, ouderenverenigingen en scoutinggroepen.  

7   Aftrekbaarheid vrijwilligersvergoeding


Wanneer een vrijwilliger bij een goede doelen organisatie werkt ontvangt hij vaak een kostenvergoeding. Het gebeurt  dat deze vrijwilliger vervolgens afziet van deze vergoeding. Daardoor wordt de vergoeding onder bepaalde voorwaarden opeens een gift aan de betreffende organisatie. Die voorwaarden staan vanaf nu in de Wet inkomstenbelasting.
 
De gift is voor de vrijwilliger aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
•  hij ziet af van de vrijwilligersvergoeding,
•  de organisatie verklaart dat de vrijwilliger recht heeft op de vergoeding,
•  de organisatie is bereid en in staat om de vergoeding uit te betalen,
•  hij kan aanspraak maken op die vergoeding en heeft de vrijheid daarover te beschikken. 
 

8   Introductie negatieve giftenaftrek

Iemand doet een herroepelijke gift en maakt in zijn aangifte inkomstenbelasting gebruik van de giftenaftrek. Hiermee verlaagt hij zijn belastbare inkomen. In het volgende jaar besluit hij zijn gift te herroepen. De gift is daarmee feitelijk niet gedaan en hij heeft ten onrechte het vorige jaar genoten van de giftenaftrek.  Om die ten onrechte genoten giftenaftrek terug te nemen, wordt er een negatieve giftenaftrek geïntroduceerd.

9   Wettelijke invulling van het ANBI begrip

Om duidelijker te maken wat onder ‘algemeen nut’ wordt verstaan voor het ANBI-begrip, is de definitie daarvan nu in de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen. Daarnaast is duidelijk geformuleerd welke instellingen zich niet kunnen kwalificeren als ANBI. Een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een andere instelling waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden genomen, kan  niet als ANBI kwalificeren.
 
 
Download:

informatieblad-geefwet-nov-2011.pdf