0 instellingen geselecteerd

Concept plan steunstichting-SBBI

Het doel van de steunstichting-SBBI is om fiscaalvriendelijk geld in te zamelen voor een specifieke besteding van de SBBI (de sport- of muziekvereniging). Dit betekent dat een SBBI een steunstichting op zal moeten richten die ten doel heeft geld in te zamelen voor een besteding van de SBBI. Bij het wetgevingsoverleg over deze regeling heeft de Staatssecretaris van Financiën gezegd dat hij begrijpt dat de aftrek in de inkomstenbelasting van eenmalige giften aan een sport- of muziekvereniging nuttig kan zijn voor het aanschaffen van bijvoorbeeld nieuwe instrumenten of het bouwen van een nieuw clubhuis. Mede om deze reden heeft hij de regeling in de wet opgenomen.

De voorwaarden van de nieuwe regeling zijn nader uitgewerkt in een concept uitvoeringsregeling. Giften voor donateurs aan een steunstichting-SBBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling voldoet aan:
  • De stichting is opgericht ten behoeve van de viering van een vijfjarig jubileum of een veelvoud daarvan. Een SBBI kan maar eens per vijf jaar een steunstichting oprichten om fiscaalvriendelijk geld in te zamelen;
  • De ingezamelde gelden moeten bestemd zijn voor een bijzondere investering of uitgave ter gelegenheid van de viering;
  • Een eventueel batig saldo moet ten goede komen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit is dus niet de sport- of muziekvereniging zelf;
  • Het doel van de regeling is dat de leden van een sport- of muziekvereniging fiscaal gestimuleerd worden om bij te dragen aan de financiële haalbaarheid van bijvoorbeeld investeringen in het voortbestaan van de vereniging. 

Het voordeel dat een belastingplichtige kan behalen met de aftrek van een gift aan een steunstichting-SBBI wordt beperkt door de drempels die gelden in de Wet op de inkomstenbelasting. Slechts wanneer de gift meer dan 1 procent van het verzamelinkomen bedraagt, komt het meerdere voor aftrek in aanmerking. Een belastingplichtige met een verzamelinkomen van 30.000 euro moet dus minimaal 300 euro schenken om voor de giftenaftrek in aanmerking te komen.

Bron:minfin