0 instellingen geselecteerd

Voorbeeld brief werven periodieke giften als kerkbijdragen

(Voorbeeld brief)   (logo en adres)

Betreft: Voordelig schenken bij de Actie Kerkbalans

Geachte heer / mevrouw ………………,

Graag vragen wij uw aandacht voor een onderwerp dat van groot belang is voor onze gemeente. Zoals u in het kerkblad heeft kunnen lezen staan de inkomsten en uitgaven van onze gemeente de komende jaren behoorlijk onder druk. Via een verhoging van de bijdragen uit de Actie Kerkbalans hopen wij deze financiën samen met u in evenwicht te brengen.

Wij realiseren ons dat we daardoor veel van uw offervaardigheid vragen. Daarom hebben wij ons afgevraagd hoe we u hierbij zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen. Wij willen u dan ook de mogelijkheid geven om uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans voor een periode van 5 jaar vast te leggen in een notariële akte. Het voordeel van deze manier van schenken is dat uw gift geheel aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. U kunt het belastingvoordeeldeel dat hierdoor extra vrij komt dus ook schenken. U betaalt dan nog steeds hetzelfde bedrag als in eerdere jaren.

Hoe werkt het?
Zoals u wellicht weet mogen giften aan onze gemeente bij de belastingaangifte van uw inkomen worden afgetrokken. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen betaalt de Belastingdienst u 16% tot 52% terug. Een nadeel is helaas dat hiervoor  een drempel van 1% van uw bruto gezinsinkomen geldt. Hierdoor kunt u dit belastingvoordeel misschien niet volledig benutten. Bij een gezinsinkomen van € 35.000,- per jaar mag u bijvoorbeeld de eerste € 350,- aan giften niet aftrekken. Daarnaast mag u maximaal € 3.500,- (10%) van uw inkomen aan giften aftrekken. Om aan het maximale voordeel bij gewone giften te komen moet u € 3.850,- (drempel + maximum (11%)) schenken.

Als u uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans voor minimaal 5 jaar vastlegt in een notariële akte, kunt u het bedrag echter wél volledig aftrekken. Uw jaarlijkse bijdrage wordt dan een periodieke gift en in dat geval vervallen de aftrekbeperkingen. Schenkservice kan u helpen om uw kerkbijdrage om te zetten in een periodieke gift.

Voor u interessant?
Als u jaarlijks minder dan 1% van uw bruto gezinsinkomen schenkt aan goede doelen zoals onze gemeente, dan is een notariële akte zeker interessant voor u. Geeft u veel meer dan 10% van uw inkomen, dan kunt u met een notariele akte zowel het bedrag boven als onder de drempel aftrekken. Graag
wijzen wij u erop dat u op het volmachtformulier ook giften aan andere goede doelen die u kiest kunt opnemen. Deze giften worden in dezelfde notariele
akte opgenomen en kunt u eveneens volledig van uw inkomen aftrekken. Dit is makkelijk en fiscaal voordelig voor u en positief voor ons omdat de kosten van de akte gedeeld worden door de goede doelen.

Het voordeel
Stel dat uw gezinsinkomen € 35.000 is en u wilt jaarlijks € 300,- aan ons schenken. Bereken uw eigen voordeel op www.schenken.nl/bereken-uw-voordeel
  •  Zonder een notariële akte geeft u € 300 en dat kost u eveneens € 300,- per jaar.
  • Met een notariële akte geeft u € 300,- en ontvangt u bij dit gezinsinkomen 42% terug van de belasting. Dit kost u dus slechts € 174,-, een voordeel van maar liefst € 126, -!
  • We hopen natuurlijk dat u bereid bent om dit belastingvoordeel daarna ook aan ons te doneren.  U zou via de notariële akte zelfs € 517,- kunnen geven. U krijgt van dit bedrag namelijk 42% terug zodat u nog steeds € 300,- per jaar betaalt.

Wat moet u doen?
Als u gebruik wilt maken van onze schenkservice dan vult u bijgaand volmachtformulier volledig in en stuurt u deze met een kopie van uw identiteitsbewijs
mee naar Schenkservice. Wij nemen de kosten van de notariele akte voor onze rekening bij een minimale periodieke schenking van € 200,- per jaar. U
ontvangt binnen zes weken een afschrift van de akte per e-mail of per post. U geeft vervolgens uw bijdrage aan onze gemeente op als periodieke gift
bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Van de Belastingdienst ontvangt u dan hiervan een deel weer terug.

Besluit
We hopen natuurlijk dat we u via Schenkservice in de gelegenheid stellen een verantwoorde bijdrage aan de Actie Kerkbalans te kunnen doen. Wanneer u hier op dit moment (nog) geen gebruik van wilt maken, blijft de mogelijkheid bestaan om dit op een later tijdstip alsnog te doen.


U kunt de informatie op onze website ............................ vinden. Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met ………………………. (naam, tel, email).
Hoogachtend,
……………………..
penningmeester   yyy, kerkrentmeester
voorzitter    zzz
 
© Schenkservice, Zeist

Maak het uw donateurs zo makkelijk mogelijk en voeg een aanvraagformulier toe. aanvraagformulier_kerkgenootschappen_notariele_akte.PDF

Meer voorbeelden op de site van Actie Kerkbalans>>>

Vraag direct een akte aan via>>>