0 instellingen geselecteerd

Verlaag uw AWBZ bijdrage door schenkingen op papier

Verlaag uw AWBZ bijdrage door schenkingen op papier

Door schenkingen op papier kunt u voorkomen dat u een hogere eigen bijdrage blijft betalen voor zorg- en ziektekosten (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)). Wanneer u zorg nodig heeft en vermogen in box 3 bezit (spaargeld, beleggingen, woning die niet in box 1 zit), wordt u extra aangeslagen door de AWBZ. Vanaf 1 januari 2013 wordt namelijk 12% van uw box 3 vermogen bij uw inkomen opgeteld. Dit betekent dat uw eigen bijdrage flink hoger wordt en dat u dus uw vermogen moet aanspreken voor uw eigen verzorging. 

Schenken op papier

Bij de schenking op papier schenkt u aan bijvoorbeeld uw kinderen en leent u hetzelfde bedrag ogenblikkelijk weer terug. Het resultaat is dat u een schuld heeft aan uw  (klein)kinderen. Omdat deze schuld pas opeisbaar is bij het overlijden van u als schenker (of de langstlevende) dient deze bij notariële akte vastgelegd te worden.

Deze schuld verlaagt wel direct uw box 3 vermogen en wanneer u binnen de grenzen van de schenkbelastingvrijstellingen blijft, is er geen schenkbelasting verschuldigd. Bijkomend voordeel is dat u, uw erfgenamen in de toekomst op de erfbelasting bespaart.

Stel uw eigen schenking op papier samen en vraag deze direct aan >>>

U moet rente betalen

De Belastingdienst accepteert de schuld als aftrekpost in uw nalatenschap als hierover jaarlijks een rente van 6% is voldaan en geen termijnen zijn overgeslagen tussen het moment van schenken en overlijden. Groot voordeel van deze rente is dat u extra vermogen belastingvrij overhevelt naar uw (klein)kinderen.

Aandachtspunten bij schenken op papier

U moet zich als schenker niet blind staren op de schenk- en erfbelasting. De gevolgen voor de inkomstenbelasting zijn misschien zelf wel belangrijker. Bij de begunstigde moet er opgelet worden wat voor gevolgen de schenking heeft. Hierbij moet u denken aan minder huur-, zorg toeslag of, studiefinanciering.


Overzicht jaarlijkse en eenmalige vrijstellingen voor een schenking op papier.
schenking 2015
Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind € 5.277,-
(pleeg) kind (eenmalig tussen 18 en 40)  € 25.322,-(aangifte schenkbelasting)
kleinkind € 2.111,-
Overig € 2.111,-

Wilt u schenken op papier dan dient er bij minderjarigen vanwege de bijzondere voorwaarden toestemming gevraagd worden aan de kantonrechter. Uiteraard verzorgen wij dat graag voor u.