0 instellingen geselecteerd

Rente betalen schenking op papier

U moet rente betalen over de schenking op papier

De Belastingdienst accepteert de schuld die voortvloeit uit de schenking op papier als aftrekpost in uw nalatenschap als hierover jaarlijks een rente van 6% is voldaan en geen termijnen zijn overgeslagen tussen het moment van schenken en overlijden. Groot voordeel van deze rente is dat u extra vermogen overhevelt naar uw (klein)kinderen.

Uw schenking op papier is dus pas als schuld aftrekbaar van uw nalatenschap als u vanaf het moment van schenking jaarlijks 6% rente heeft betaald aan de begunstigde. Het gevolg hiervan is dat uw erfgenamen minder erfbelasting verschuldigd zijn. De rente moet ook daadwerkelijk betaald worden; daarmee staat of valt deze constructie voor de Belastingdienst. Voor de nog niet verschuldigde rente over de op het moment van overlijden nog lopende termijn geldt het volgende. Als deze rente na overlijden wordt betaald, wordt aangenomen dat deze rente is betaald als de rentetermijn maximaal een jaar is.

Wat moet u doen als u een rente termijn vergeten bent bij een papieren schenking?

Indien er geen of te weinig rente wordt betaald, is het noodzakelijk voor het effect van deze constructie dat de schuld door u tenminste 180 dagen voor uw overlijden is afgelost. Ook is het mogelijk om de te weinig betaalde rente alsnog te betalen. Let hierbij op dat u ook de rente over de te weinig betaalde rente  voldoet. Van belang is dat de Belastingdienst constateert dat u niet het ‘genot’ heeft gehad van de vordering.Let dus goed op dat u de rente ook daadwerkelijk kan betalen. U weet van te voren niet hoe oud u gaat worden. Als u stopt met rente betalen of de rente bij de schuld gaat bijschrijven, dan moeten de begunstigden bij overlijden van de schenker alsnog erfbelasting betalen over het aan hen geschonken bedrag. De Belastingdienst gaat er dan vanuit dat de schenking niet heeft plaatsgevonden. 

Schenktips

Is 6% rente per jaar heel erg veel? Uw kinderen kunnen besluiten nadat zij de rente van u hebben gekregen u weer een deel terug schenken vrij van schenkbelasting (voor 2015: € 2.111,-). Zolang u niet meer dan circa € 34.280 schenkt op papier, kunnen uw kinderen de betaalde rente belastingvrij terug schenken (let op dit mag geen verrekening zijn, het moet een kasrondje zijn); 

Overgangsregeling voor overeenkomsten voor 2010

Door het wijzigen van de Successiewet 1956 is er een wettelijke basis gekomen voor de verschuldigde rente op papieren schenkingen. Voorheen was deze er niet. Let op: voor schenkingen op papier die zijn gedaan vóór 1 januari 2010 geldt een overgangsregeling, als u aan de volgende voorwaarden voldoet wordt de schenking op papier als schuld in mindering gebracht op uw nalatenschap:
  • er is een zakelijke rente overeengekomen die lager is dan 6%;
  • deze rente is vanaf dat moment ook daadwerkelijk elk jaar betaald (dus niet bijgeschreven).
De overgangsregeling houdt in dat vanaf 1 januari 2010 ook van deze rente mag worden uitgegaan. Is de rente tussentijds te wijzigen dan dient er 6% voldaan te worden vanaf 2010. Bekijk dus goed uw schenkingsovereenkomst.