0 instellingen geselecteerd

Vereiste notariële akte voor periodieke gift

Wie toezegt minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag te schenken aan een goed doel, kan die gift volledig aftrekken (zonder drempels) voor de inkomstenbelasting. Deze toezegging moet op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 vastgelegd worden in een notariële akte. Dit is in het verleden ingevoerd om fraude bij de periodieke giften aftrek in de inkomstenbelasting te voorkomen. De notariële akte maakt het namelijk voor de Belastingdienst controleerbaar dat de periodieke schenking daadwekelijk is gedaan en voorkomt dat achteraf periodieke giften geconstrueerd kunnen worden.

Bij de parlementaire behandeling van de Geefwet heeft de staatssecretaris van financiën aangegeven bereid te zijn de notariële akte als vereiste voor aftrek van een periodieke gift te vervangen door een onderhandse schenkingsovereenkomst.  Het doel van deze vervanging was het realiseren van administratieve lastenverlichting en het beperken van de bijkomende kosten van de schenking te beperken. De waarborgen waarin een notariële akte voorziet, moeten hierbij wel behouden blijven om misbruik en oneigenlijk gebruik van de giftenaftrek te voorkomen. 

Onderhandse overeenkomst
Het volgende voorstel biedt volgens de staatssecretaris voldoende mogelijkheden voor de Belastingdienst om toezicht op de periodieke gift uit te oefenen. Voorzien wordt in een te downloaden voorbeeldovereenkomst op de website van de Belastingdienst. In deze overeenkomst worden dezelfde voorwaarden opgenomen als nu gelden voor de notariële akte, waaronder dat giften overeengekomen moeten worden voor een termijn van minimaal vijf jaar. 

De overeenkomst wordt door de donateur ingevuld, ondertekend en opgestuurd naar het goede doel. Het goede doel bevestigt de overeenkomst via e-mail aan de donateur onder vermelding van een unieke code en neemt dit nummer met de overeenkomst op in haar administratie. De donateur vermeldt in zijn aangifte inkomstenbelasting het registratienummer van het goede doel, de unieke code en het bedrag van de periodieke gift. Het in de aangifte vermelde registratienummer en de code maken toezicht en controle door de Belastingdienst mogelijk. 

Visie
Dit voorstel sluit volgens de staatssecretaris aan bij de maatregelen die voortvloeien uit de door het kabinet en de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) gezamenlijk opgestelde visie op transparantie en verantwoording in de filantropische sector die binnenkort zal verschijnen. Onderdeel van deze visie is de verplichting per 1 januari 2014 voor ANBI’s om nog nader te bepalen informatie digitaal te gaan ontsluiten in het kader van de transparantie van ANBI’s. Deze maatregel is opgenomen in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013. Gezien deze samenhang zou implementatie van de schenkingsovereenkomst voor periodieke giften als alternatief voor de notariële akte op zijn vroegst per 2014 of 2015 gerealiseerd kunnen worden. 

De staatssecretaris is voornemens om het afschaffen van de verplichte notariële akte voor periodieke giften en de invoering van de schenkingsovereenkomst als alternatief hiervoor binnenkort met het SBF en vertegenwoordigers van andere begunstigde instellingen te bespreken. 

Slot
Voor dit jaar en volgend jaar weten we zeker dat de periodieke gift vastgelegd dient te worden bij notariële akte. Onduidelijk is of de voorgestelde maatregelen de huidige regeling gaat vervangen of een alternatief wordt. Het spreekt voor zich dat de unieke code van donateur moet matchen met de administratie van het goede doel. Niet onwaarschijnlijk is dat de goede doelen een renseigneringsplicht krijgen. Een renseigneringsplicht is een verplichting om de Belastingdienst te voorzien van de voor de belastingheffing relevante informatie met betrekking tot belastingplichtigen. Het is per goed doel maar de vraag of de kosten van periodieke giften lager zijn als de notaris wordt ingewisseld voor administratieve lasten verzwaring.