0 instellingen geselecteerd

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenking aan kind

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenking aan kind

Voor een schenking aan een kind tussen de 18 en 40 jaar (tot 2013: 35 jaar) kan een beroep worden gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling (in 2012: € 24.144).

Voor een schenking voor de eigen woning van het kind of voor een studie of de opleiding voor een beroep voor het kind kan de eenmalig verhoogde vrijstelling worden verhoogd (in 2012: met € 26.156 tot € 50.300).

De verhoogde vrijstelling is eenmalig, en kan dus niet worden gespreid over meerdere kalenderjaren. Er is wel een overgangsregeling in artikel 33, onder 6°, van de Successiewet. Als het kind vóór 1 januari 2010 de eenmalig verhoogde vrijstelling al heeft genoten, kan het kind toch de aanvullende eenmalig verhoogde vrijstelling nog genieten voor een schenking voor zijn eigen woning. Deze overgangsregeling geldt niet voor de betaling van kosten van een studie of opleiding.

In alle gevallen moet in de aangifte schenkbelasting een beroep worden gedaan op de verhoogde vrijstelling.

Hierna volgen vier voorbeelden waarin bij een eigen woning die al is aangeschaft de verhoogde vrijstelling kan gelden.

Voorbeeld 1: X woont in zijn eigen woning die hij wil opknappen. Hij krijgt daarvoor van zijn ouders een schenking van € 50.000 waarmee hij het onderhoud en verbetering aan zijn eigen woning betaalt. Voor een schenking voor de eigen woning van het kind in 2010 geldt de vrijstelling door de goedkeuring. Voor een schenking in de jaren 2011 en verder geldt de vrijstelling op grond van de wet.

Voorbeeld 2: X heeft een eigen woning in erfpacht. Hij krijgt de gelegenheid om de erfpacht af te kopen voor € 40.000. De ouders schenken hem hiervoor € 40.000, waarmee hij de afkoop betaalt. Voor een schenking voor de eigen woning van het kind in 2010 geldt de vrijstelling door de goedkeuring. Voor een schenking in de jaren 2011 en verder geldt de vrijstelling op grond van de wet.

Voorbeeld 3: X heeft een nieuwbouwwoning gekocht. De grond is al geleverd. De aannemer is het huis aan het bouwen. Het kind krijgt van zijn ouders een schenking van € 50.000 voor de bouw van zijn woning. De woning is voor het kind een woning als bedoeld in artikel 3.111, derde lid, van de Wet IB 2001. Hij betaalt met de schenking tot een bedrag van € 50.000 de bouwtermijnen. Voor een schenking voor de eigen woning van X in 2010 geldt de vrijstelling door de goedkeuring. Voor een schenking in de jaren 2011 en verder geldt de vrijstelling op grond van de wet.

Voorbeeld 4: X heeft een woning gekocht met de bedoeling in die woning te gaan wonen. Hij is druk aan het verbouwen. De woning is voor het kind een woning als bedoeld in artikel 3.111, derde lid, van de Wet IB 2001. X krijgt voor die verbouwing van zijn ouders in 2012 een schenking van € 45.000. Hij betaalt daarmee de kosten van de verbouwing (€ 35.000). Daarnaast koopt hij voor € 10.000 nieuw meubilair. In dit geval is € 35.000 besteed voor de eigen woning. Een schenking tot en met € 50.300 mag worden gesplitst in een bedrag van € 26.156 voor de woning en een bedrag van € 24.144 voor andere doeleinden. Dit betekent dat X van de schenking van € 45.000 ten minste € 20.856 (€ 45.000 - € 24.144) moet besteden aan de eigen woning. Het restant mag hij tot een maximum van € 24.144 besteden aan andere doeleinden dan zijn eigen woning. X besteedt in dit voorbeeld € 10.000 aan andere doeleinden. De verhoogde vrijstelling geldt dus voor de volledige schenking van € 45.000.

Voorwaarden vrijstelling voor verwerving eigen woning of aflossing eigenwoningschuld


U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
De schenking is vastgelegd in een overeenkomst, waarin de opschortende voorwaarde is opgenomen dat uw kind de schenking heeft gebruikt voor een van de volgende doelen:
  • Uw kind heeft een eigen woning verworven.     
  • Dit is het moment waarop de akte van levering is getekend bij de notaris.    
  • Uw kind heeft voor zijn eigen woning een recht van erfpacht, opstal of beklemming afgekocht.
  • Uw kind heeft (een deel van) een eigenwoningschuld afgelost. 
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door u en/of uw partner is betaald en door uw kind is gebruikt voor de kosten die hierboven worden genoemd.

Voorwaarden vrijstelling voor kosten verbetering en onderhoud eigen woning

U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
  • De schenking is vastgelegd in een overeenkomst, waarin de ontbindende voorwaarde is opgenomen dat uw kind de schenking binnen 3 jaar gebruikt voor de kosten van verbetering of onderhoud van zijn eigen woning
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door u en/of uw partner is betaald en door uw kind is gebruikt voor kosten van verbetering of onderhoud van zijn eigen woning.

Splitsen van vrijstelling voor eigen woning

     
Maakt u gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407? Dan kunt u het vrijgestelde bedrag in 1 jaar ook splitsen in € 24.676 gewone vrijstelling en € 26.732 vrijstelling voor de eigen woning.

Aanvullende vrijstelling voor de aankoop van een eigen woning

Hebt u voor 1 januari 2010 al gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling? En is uw kind of zijn partner nu nog geen 40 jaar? Dan kunt u gebruikmaken van de aanvullende vrijstelling van € 26.732 voor het verwerven van een eigen woning of voor kosten die daarna zijn gemaakt. Voor deze vrijstelling gelden dezelfde voorwaarden als bij de eenmalig verhoogde vrijstelling van de eigen woning. Als u gebruik maakt van de aanvullende vrijstelling blijft het recht op de normale vrijstelling van € 5.141 bestaan.