0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken (MISSIO)

Simpel gezegd staat Missio voor: kerken helpen kerken. Het gaat vooral om het verlenen van financiële steun aan armlastige parochies en bisdommen in het Zuiden, maar ook om wederzijdse bemoediging en evangelische getuigenis. Voor lange tijd is de hulpverlening eenzijdig geweest. In de jaren zestig is een nieuw missionair bewustzijn ontstaan, dat geleid heeft tot het begrip ’missie in zes continenten’. Wij zijn anders gaan denken over missie maar ook over hulp aan de ’arme’ missiebisdommen. Niet langer zien wij de gelovigen in het Zuiden als (zielig) object maar als subject van hun eigen geschiedenis. Bovendien is het inzicht gegroeid dat het Westen veel kan leren van het Zuiden. Onze samenwerking is een tweerichtingenverkeer geworden: van geven en ontvangen. Zo zijn er tussen bisdommen hier en ginds communio’s (verbanden) ontstaan. Deze ontwikkeling heeft recent geleid tot een nieuwe formulering van onze visie en missie, namelijk: VISIE In de voetsporen van Jezus de ander tegemoet gaan en samen zoeken naar wegen om Gods rijk van gerechtigheid, vrede en welzijn te bespoedigen. MISSIE Missio wil een brug zijn tussen parochies en bisdommen wereldwijd. Samen willen wij als (gelijke) partners werken aan een betere wereld, ons geloof met elkaar delen en in dialoog treden met ander godsdiensten en culturen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-