0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Urk

Met de Kerk belijden wij "dat Christus een eeuwige Koning is, die zonder onderdanen nietzijn kan" (art. 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn Kerk bewaart.Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk vanChristus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, desacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te houden aan het betrouwbare Woord van Goden alle dingen te verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus voor het enige Hoofd. Als wij zo als Gemeente - met vreze en beven - onze plaats innemen binnen het geheel vande verenigde Kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de Gereformeerde Belijdenis.Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit Belijden in strijd is. Bij deinrichting van het leven van de Gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die metdeze Belijdenis overeenstemmen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-